Същност на педагогиката Монтесори

Монтесори педагогиката е революционен метод, изследващ и поддържащ естественото развитие на децата (надарени, слепи, умствено изостанали, бедни, богати). Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиват критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.

Приложение 1: Монтесори класната стая - принципи

Монтесори класната стая винаги е организирана според философията на д-р Мария Монтесори, която е базирана на следните принципи и ценности. Всеки ученик от “Монтесори паралелка” има индивидуален план, изготвен съвместно с него/нея, който позволява на учителя да подкрепя всеки един ученик по всеки един предмет. В началото учителят прави представяне на новото знание чрез презентация на материали - на едно дете и на група от деца, които са на едно и също ниво на познанието. След това оставя децата да се упражняват с автодидактичните материали за учене колкото време им е необходимо, за да усвоят новото знание. Самостоятелно или насочено от учителя връщане към старо знание може да се случи във всеки един момент до края на престоя на детето в “Монтесори паралелка” (по целия материал 1-4 клас), тъй като децата имат възможност за избор на дидактични материали, разположени на отворени рафтове и достъпни за учениците по всяко време. Учителят непрекъснато проследява изборите и развитието на всяко дете, адаптира материалите според нуждите и напредъка на конкретните деца.

Приложение 2-A: Монтесори класна стая: седмична програма за начален етап 6-9 г.

В “Монтесори паралелката” денят е организиран в големи блокове непрекъснато време за работа (т.е. учене чрез опознавателните материали). Децата прекарват по-голямата част от времето си, ангажирани в работа по индивидуални задачи (обикновено в малки групи, започвайки от началното ниво). Преподавателите използват това време, за да привличат отделни деца или малки групи (започвайки от началното ниво) за уроци. През това време децата работят във всички области от учебната програма, включително музика и изкуство.

Започвайки от началното образование, децата участват в общностни Занимания по интереси/ Кръгче  поне веднъж седмично. Освен това се ангажират със Занимания по интереси  по решаване на задачи поне веднъж седмично. Избираемите предмети започват в началното образование. Броят на дните в седмицата зависи от образователните потребности на детето. Децата посещават избираеми предмети три пъти седмично.

Приложение 2: Монтесори класната стая - предварително подготвена среда за учене

В обучението по системата Монтесори, централно място се отделя на т.н. подготвена среда. Вместо информацията да се предава от учител на ученик, учителят е този, който подготвя подходяща учебна среда, в която се поставя детето. Основната задача на възрастния е да подготви и поддържа околна среда, чрез добре обмислено въвеждане на книги, материали, проекти и уроци, които да подхранват любопитството и креативността на детето.

Приложение 3: Монтесори учебен материал "Фермата" - тема: Граматика

Материали: Колекция от животни; цветно кодирани граматически карти – съществителни (черно), прилагателни (кралско синьо), глаголи (червено), пълен и непълен член (сиво), съюзи (лилаво) и предлози (тъмно зелено).
Цели: да се научи, чрез картите, граматическата структура на фразите и изреченията
Презентация: Представете материала на детето, поканете го да подреди животните и обсъдете всички предмети, както и какво правят животните. Това е добро упражнение и за деца, за които българският не е първи език, както и за деца, чието говорно развитие е забавено, тъй като им дава възможност да изследват езика в игрова среда.

Вариант 1: Когато детето е работило с граматическите карти – съществителни, можете да му ги представите във фермата. След като подреди животните, помолете го да извади черните карти, картите, с които назоваваме предмети. Детето може да прочете първата карта и да я сложи до предмета или да постави предмета до картата.  Ако детето си е харесало предмет и иска да започне с него, няма проблем. Просто ще трябва да изчете повече карти, докато стигне до съответното съществително.

Приложение 4: Монтесори материал "Табло за деление" (материал със заложен елемент за Контрол на грешката)

ПРИМЕР: Монтесори материал: Табло за деление (материал със заложен елемент за Контрол на грешката)

 МОНТЕСОРИ МАТЕРИАЛ - ТАБЛО ЗА ДЕЛЕНИЕ

Цел: Да подпомогнем детето да запомни таблиците за делене.
• Възраст : 5 – 6 години

МАТЕРИАЛИ :
• Табло, оцветено в зелено в горната си част по ширина, с 9 дупки за цифрите от 1 до 9. Тачи зелена част указва, че делителят е съставен от единици.
• Девет зелени кеглички за дупчиците, представляващи делителя.
• В лявата част надолу са цифрите от 1 до 9, които съответстват на хоризонтална редица с по девет дупки във всяка. Тези числа представляват резултата, частното или мънистата, които се подреждат под всяка кегличка.
• Кутия с 81 зелени мъниста, които влизат в ролята на делимо.
• Кошничка или съд за остатъка.

Приложение 5: Монтесори учителят - концепция

Личността на учителят е изключително важна. Монтесори учителят трябва не само да познава в дълбочина философията, принципите и практиката на Монтесори педагогиката, но и самият той трябва "да живее" с тези принципи, да ги прилага в собствения си живот.

Цели, насочени към развитието на учителите:

• придобиване на знания за Монтесори метода и неговото приложение в България и по света
• придобиване на знания и умения за израждане на образователната среда; процеса на работа с децата в нея                        

Приложение 6: Преглед на проучванията на Монтесори образованието – учебна програма, базирана на факти

"Учените установиха, че методът на преподаване, който се фокусира по-скоро върху личностното развитие, отколкото върху изпитите, възпитава по-зрели и по-креативни деца с по-добре развити социални умения.
Според американските психолози децата в Монтесори училищата се справят много по-добре от връстниците си, които са обучавани по традиционния начин, в редица направления.
Монтесори учениците на пет годишна възраст са по-добре подготвени по четене и математика, а дванадесет годишните пишат „значително по-креативни“ есета, като използват изречения с по-сложни конструкции.
Едни от най-големите различия се наблюдават в сферата на социалните умения и поведението.
Монтесори учениците демонстрират по-силно развито чувство за „справедливост и честност“, общуват по един „емоционално по-позитивен“ начин и е по-малко вероятно да участват в „груба игра“ по време на междучасията." в. „Гардиън“, 29.09.2016 г.

Приложение 7: Монтесори образователна биоградина "Растяща класна стая"

Образователна биоградина в двора на училището наричаме "Растящата класна стая", защото тя е жива и вечно променяща се зона за откривателско учене и интегрално образование.

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е богат образователен инструмент за провеждане на интерактивни занимания по различните учебни предмети, където по естествен начин децата откриват смисъла и връзките между изучаваните дисциплини и явленията от реалния живот, а процесът на учене се превръща в атрактивно изследователско приключение, което изпълва с любопитство и вдъхновение, както децата, така и възрастните.

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е вдъхновяващ образователен инструмент за "учене чрез преживяване" и придобиване на трайни умения за здравословен начин на живот и позитивно общуване с природата.

Ядивната биоградината в РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е интензивна екосистема на малка площ, в която по органично чист начин се учим да отглеждаме полезни ядивни растения, билки и.... позитивни човешки взаимоотношения.

В РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ процесът на учене се превръща в атрактивно изследователско приключение, което изпълва с любопитство и вдъхновение, както децата, така и учителите.

Pages

Subscribe to Монтесори класна стая RSS
Go to top