Приложение 3: Монтесори учебен материал "Фермата" - тема: Граматика

Материали: Колекция от животни; цветно кодирани граматически карти – съществителни (черно), прилагателни (кралско синьо), глаголи (червено), пълен и непълен член (сиво), съюзи (лилаво) и предлози (тъмно зелено).
Цели: да се научи, чрез картите, граматическата структура на фразите и изреченията
Презентация: Представете материала на детето, поканете го да подреди животните и обсъдете всички предмети, както и какво правят животните. Това е добро упражнение и за деца, за които българският не е първи език, както и за деца, чието говорно развитие е забавено, тъй като им дава възможност да изследват езика в игрова среда.

Вариант 1: Когато детето е работило с граматическите карти – съществителни, можете да му ги представите във фермата. След като подреди животните, помолете го да извади черните карти, картите, с които назоваваме предмети. Детето може да прочете първата карта и да я сложи до предмета или да постави предмета до картата.  Ако детето си е харесало предмет и иска да започне с него, няма проблем. Просто ще трябва да изчете повече карти, докато стигне до съответното съществително.Вариант 2: Ако детето е работило с картите – прилагателни, можете да му ги представите с фермата, като му покажете как да слага прилагателното пред съшествителното (това е преговор на играта съществителни и прилагателни). Детето чете картата - съществително, намира предмета и после изчита картите – прилагателни, докато намери дума, която описва подходящо този предмет, напр. „розово“ си подхожда с „прасе“. На този етап, могат да се представят и пълния и непълния член, като се упражни къде се слагат. След това детето слага картите най-отдолу на съответната купчина, прочита следващата карта-съществително „жена“, намира подходящото прилагателно „красива“ и слага пълен член, напр.  – „красивата жена“. По същия начин продължава с другите карти.

Вариант 3: Следващите карти, които се представят са глаголите.  Картите – глаголи се слагат след съществителното и се добавят картите за членуване след прилагателното или съществителното. Детето прочита картата - съществително „жена“, намира подходящо прилагателно „красива“. След това питаме: „Какво прави красивата жена?“ Детето може да отговори като прочете картите-глаголи, напр. „спи“. Напомняте, че правим изречение, така че трябва да добавим пълен член. „Красивата жена спи.“ И изречението е готово. Напомнете на детето да сложи точка на края на изречението. Всеки път картите се връщат най-отдолу на съответните купчинки, така че детето да продължи да чете следващите карти. То прочита следващото съществително и прави ново изречение.

Вариант 4: Представяне на предлози. Предлозите се слагат след глагола, напр. „Красивата жена спи в къщата“.

Вариант 5: Представяне на съюзи – поставят се след предлозите и изпълняват различни функции, напр. свързват фрази, свързват прилагателни или цели изречения, напр. „Красивата жена спи, но кучето лае.“

Примерен списък на думите

куче

голям

квака

и

в

котка

силен

души

но

на

мишка

потъващ

кълве

като

под

овен

мек

квичи

ако

от

дете

тревист

тича

 

на

патка

солиден

пасе

   

пиле

черен

грухти

   

кокошка

червен

лае

   

петел

розов

скача

   

прасе

десет

     

слива

пет

     

заек

красива

     

компост

силна

     

кал

       

камион

       

езеро

       

трактор

       

мляко

       

мъж

       

жена

       

гездо

       

яйце

       

Go to top