Приложение 5: Монтесори учителят - концепция

Личността на учителят е изключително важна. Монтесори учителят трябва не само да познава в дълбочина философията, принципите и практиката на Монтесори педагогиката, но и самият той трябва "да живее" с тези принципи, да ги прилага в собствения си живот.

Цели, насочени към развитието на учителите:

• придобиване на знания за Монтесори метода и неговото приложение в България и по света
• придобиване на знания и умения за израждане на образователната среда; процеса на работа с децата в нея                        
• придобиване на практически умения за създаване на образователна среда, с цел подкрепа на всяко дете и покриване на държавните образователни стандарти по направления, както и в някои допълнителни направления - английски език, усъвършенстване на сетивата, усъвършенстване на уменията, необходими за ежедневието.                        
• усъвършенстване на нагласите за ролята на учителя относно необходимостта да следва интересите на децата
• овладяване на знания и умения за индивидуализиране на подхода към всяко дете в рамките на групата чрез регулярни наблюдения, планиране, създаване на дидактически материали, отчитане на напредъка и двупосочна комуникация с родителите                        
• развиване на конкретни умения за намиране на баланса за създаване на правила и ред за работа на децата в групата като едновременно с това се оставя пространство за свободно развитие и усъвършенстване на индивидуалната детската личност.                        
• овладяване на стратегии при подкрепа на децата за справяне в конфлктни ситуации, развитие на емоционална интелигентност и емпатия у учителите и децата
• обмяна на опит чрез наблюдения на работата с децата в Монтесори детски градини в България
• създаване на мулти-сензорни дидактически материали/помагала чрез участие в практически работилници
• прилагане на ефективен инструментариум за отчитане на напредъка на децата
• умения за работа с оригинални и допълващи Монтесори материали от всички области на преподаване: български език и литература, околен свят/ роден край, английски език, математика, материали за усъвършенстване на сетивата, конструиране и технологии, изобразително изкуство, музика, физическа култура, материали за развитие на умения, необходими за ежедневието;
• практически умения при наблюдението на работата в детски градини с добри Монтесори практики
• прилагане на наученото на работното място на обучаемия с подкрепата на ментор

Основни концепции, принципи и практики в Монтесори класната стая, който учителят трябва отлично да познава и прилага:

1. Индивидуален подход, индивидуално планиране, индивидуална подкрепа и индивидуално отчитане на напредъка - практики от Монтесори педагогиката. Значение на отчитането на специфичните потребности на всяко дете, прилагането на диференциран подход за обучение с цел подпомагане на ефективното учене. Важността на подкрепата за максималното развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси. Пътища за прилагане на подхода, изразяващ се в това децата да се чувстват ценени и активни участници в процеса на образованието - основа на мотивацията за учене и развитие на децата в предучилищна възраст. Добри практики от 110 годишната история на над 22 000 Монтесори детски градини по света.      

2. Подготвената образователна среда. Подготвената образователна среда за подкрепата на индивидуалните потребности на децата. Монтесори принципи за създаване на образователна среда. Как се възпитава грижа и отговорност към дидактическите материали, пособията за игра и материално-техническата база. Ролята на правилата, реда и структурата при работата с децата

3. Подготвеният учител. Принципът “свободата с правила”. Монтесори модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващо се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати. Модели за насърчаване и направляване усвояването на знания, формирането на умения и нагласи у децата, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично и креативно мислене, за умения за саморефлексия и др. Ролята на етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, правата на човека и детето, професионалната етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на деца.

4. Детето. Управление на групата, основана на индивидуален подход и подкрепа на всяко дете чрез работа в екипи, самостоятелно учене, толерантност и себеизразяване. Примери от Монтесори практиката за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени възможности. Монтесори практики, свързани с форми на взаимодействие, с цел изграждане на взаимоотношения, основани на взаимно доверие и уважение. Монтесори техники и начини за формиране в децата на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от работа с различни материали, участие в различни дейности или използването на разнообразни източници. Изграждане на умения у децата за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване. Примери от Монтесори педагогиката за това как децата могат да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си.      

5. Нормализация. Превенция и справяне в конфликтна ситуация, методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство.

6. Монтесори философия. Методи за наблюдение на специфичните потребности на всяко дете, отчитайки конкретните му особености в когнитивното, емоционалното, социално, езиково и физическо развитие.

7. Наблюдение работата на деца в Монтесори класна стая, последвана от анализ на видяното и групова дискусия.

8. Методи за дефиниране на ясни образователни цели, планиране на подходи и техники за учене и мотивиране на децата, на умения за планиране дейности за индивидуална работа и за подкрепа. Ориентиране на обучението в зависимост от индивидуалните потребности на децата и същевременно реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки.                        

9. Монтесори принципи за създаване на дидактически помагала/материали за мулти-сензорно възприемане на знания и умения, основани на базата на “учене чрез преживяване”, “учене чрез действие”, “учене чрез сетивата и природата” и други, формиращи умения за автономия в ученето чрез придобиване на ключови умения, а не механично запаметяване. Монтесори принципи, заложени в дидактическите материали.

10. Практика за създаване на мулти-сензорни дидактически материали и помагала, следвайки индивидуалните интереси и потребности на децата, Монтесори принципите и държавните образователни стандарти по направление: български език и литература, околен свят; в допълнение - английски език.                        

11. Практика за създаване на мулти-сензорни дидактически материали и помагала, следвайки индивидуалните интереси и потребности на децата, Монтесори принципите и държавните образователни стандарти по направление: математика; в допълнение - материали за усъвършенстване на сетивата.                        

12. Практика за създаване на мулти-сензорни дидактически материали и помагала, следвайки индивидуалните интереси и потребности на децата, Монтесори принципите и държавните образователни стандарти по направление: технологии и предприемачество, изобразително изкуство, музика, физическа култура, в допълнение - материали за развитие на умения, необходими за ежедневието;                        

13. Практика за планиране на работата, свързани с обучението чрез разработването на годишно тематично разпределение и план за индивидуална подкрепа на всяко дете. Примери за Монтесори планиране.

14. Практика за разработване и прилагане на ефективен инструментариум за отчитане напредъка на децата. Монтесори методи, средства и подходи за последващо планиране и насърчаване на хармоничното развитие при децата.            

15. Добри практики за работа с родителите, с цел обективна и навременна информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати от детето. Как да се използва обратната връзка от родителите за подобряване на работата с детето?

16. Практически тренинг за работа с основни и допълващи Монтесори материали от всички области на преподаване, покриващи българските образователни стандарти: български език и литература, околен свят, английски език, математика, материали за усъвършенстване на сетивата, технологии и предприемачество, изобразително изкуство, музика, физическа култура, материали за развитие на умения, необходими за ежедневието;
 

Go to top