Приложение 1: Монтесори класната стая - принципи

Монтесори класната стая винаги е организирана според философията на д-р Мария Монтесори, която е базирана на следните принципи и ценности. Всеки ученик от “Монтесори паралелка” има индивидуален план, изготвен съвместно с него/нея, който позволява на учителя да подкрепя всеки един ученик по всеки един предмет. В началото учителят прави представяне на новото знание чрез презентация на материали - на едно дете и на група от деца, които са на едно и също ниво на познанието. След това оставя децата да се упражняват с автодидактичните материали за учене колкото време им е необходимо, за да усвоят новото знание. Самостоятелно или насочено от учителя връщане към старо знание може да се случи във всеки един момент до края на престоя на детето в “Монтесори паралелка” (по целия материал 1-4 клас), тъй като децата имат възможност за избор на дидактични материали, разположени на отворени рафтове и достъпни за учениците по всяко време. Учителят непрекъснато проследява изборите и развитието на всяко дете, адаптира материалите според нуждите и напредъка на конкретните деца.


Използване на материалите е в точно определена последователност, с цел надграждане на знанията и повтаряемост на определени операции, затвърждаване на знанията и уменията и разбиране на концепции, а ученето е чрез малки стъпки, тъй като всеки един материал предполага развитие на комплекс от знания и умения, но те са насочени към постигане на една конкретна цел. Последователното редуване на работа с различни образователни материали осигурява надграждане на различни комплекси от базови за ученето умения – координация ръка-око, фина моторика, концентрация… В същото време всеки материал постига ясна и конкретна обучителна цел. Материалите осигуряват постоянен преход между нагледно-образното и абстрактното мислене и разбиране чрез онагледяване на очакваните резултати на ниво учебни програми и ДОС. В разработването на материалите се прилага подхода от общото към частното и от конкретното към абстрактното. Насърчава се прилагането на изследователския подход и насоченото откривателство на учениците чрез планирана и проследяваща индивидуалното учене подкрепа на учителя и средата.

Индивидуалният стил на учене на всяко дете се уважава и следва чрез свободата, която се дава на учениците в класната стая, която освен избор на материал/и, дава възможност за движение по всяко време, почивка, хранене и тоалетна според нуждите на всяко дете, възможност за работа на маса или на земята, самостоятелно или с партньор по избор, в рамките на предварително договорени в групата правила. Смесените възрастови групи (деца от първи до четвърти клас) подкрепят  възможността за съвместно учене, споделяне, взаимопомощ, толерантност, както и развитие на социални и емоционални компететности между съучениците.

В “Монтесори паралелката” денят е организиран основно в големи блокове непрекъснато време за работа (сутрешен от три часа и следобеден от два часа), както и няколко по кратки.В Монтесори класната стая се прилага:

 • Автодидактична (самообучаваща) среда и материали за учене.
 • Осигуряване на възможност за избор на дидактични материали, разположени на отворени рафтове и достъпни за учениците по всяко време.
 • Гарантиране на условия за работа на маса или на земята, самостоятелно или с партньор по избор, в рамките на определени правила.
 • Използване на материалите в точно определена последователност, с цел надграждане на знанията и повтаряемост на определени операции, затвърждаване на знанията и уменията и разбиране на концепции.
 • Учене чрез малки стъпки. Всеки един материал предполага развитие на комплекс от знания и умения, но те са насочени към постигане на една конкретна цел. Последователното редуване на работа с различни материали осигурява надграждане на различни комплекси от базови за ученето умения – координация ръка-око, фина моторика, концентрация… В същото време всеки материал постига ясна и конкретна обучителна цел.
 • Осигуряване на постоянен преход между нагледно-образното и абстрактното мислене и разбиране чрез онагледяване на очакваните резултати на ниво учебни програми и ДОС.
 • Прилагане на подхода от общото към частното и от конкретното към абстрактното.
 • Прилагане на изследователския подход и насоченото откривателство на учениците чрез планирана и проследяваща индивидуалното учене подкрепа на учителя и средата.
 • Насърчаване на различните стилове на учене на учениците.
 • Смесени възрастови групи. Учене от съучениците на знания и умения в смесени групи.
 • Индивидуални планове за учене. Подкрепа на учениците чрез адаптиране на средата, изработване на индивидуални планове за учене, непрекъснато проследяване на изборите и развитието на всяко дете, адаптиране на материалите според нуждите и напредъка на конкретните деца.
 • Контрол на грешката. Вграждане в целия процес на избор и работа с различните материали на „контрол на грешката“. Това осигурява възможност децата сами да проверяват работата си и да предприемат действия до правилното изпълнение на всяка обучителна задача с или без помощ от страна на учител или друго дете.
 

Go to top